جستجو
Filters

معرفی رشته‌ها

 

                       لیست رشته های مصوب صنایع دستی .

 

نام گروه

نام رشته(برحسب تکنیک)

نام زیر مجموعه های رشته

کد زیر رشته

کد رشته

کد گروه

1

نساجی سنتی -1

پارچه های تارنما

 

00

01

01

اُجاق قَراقی بافی

01

01

01

جاجیم بافی

02

01

01

ساچیم بافی

03

01

01

2

نساجی سنتی -1

پارچه های پودنما

 

00

02

01

ٱیی بافی )دولایه بافی (

01

02

01

تاچه بافی

02

02

01

چرخ بافی

03

02

01

حمام سری (جاجیمچه (

04

02

01

شیشه درمه بافی

05

02

01

گلیچ بافی

06

02

01

متکازین

07

02

01

3

نساجی سنتی -1

احرامی بافی )سجاده بافی)

 

 

00

03

01

یزدی بافی

01

03

01

حرَمی بافی لرستان

02

03

01

4

نساجی سنتی -1

پارچه های سنتی

 

00

04

01

اُرمک بافی

01

04

01

ابریشم بافی

02

04

01

ایزار

03

04

01

برََک بافی

04

04

01

باشلُق بافی

05

04

01

پرده بافی(تیجیر – پوشیه)

06

04

01

پریواربافی

07

04

01

پوپشمین

08

04

01

ترمه بافی

09

04

01

جیم بافی

10

04

01

چپری بافی

11

04

01

چفیه بافی

12

04

01

چادرشب بافی

13

04

01

حوله بافی

14

04

01

دارایی بافی )ایکات)

15

04

01

زری بافی

16

04

01

سیاه چادربافی

17

04

01

شَمدبافی

18

04

01

شعربافی

19

04

01

شال ترمه بافی

20

04

01

عبا بافی

21

04

01

عریض بافی

22

04

01

فَرَت بافی(تُن بافی)

23

04

01

قَناویزبافی

24

04

01

کیسه بافی

25

04

01

کَرباس بافی

26

04

01

گَزی بافی(پی تاو)

27

04

01

لُنگ بافی

28

04

01

مرَس بافی

29

04

01

متقال بافی

30

04

01

ماشته بافی

31

04

01

مخمل بافی

32

04

01

مقنعه بافی

33

04

01

موج بافی

34

04

01

5

نساجی سنتی -1

پتوبافی

 

00

05

01

6

نساجی سنتی -1

نواربافی

 

00

06

01

پن بافی

01

06

01

حضایه بافی

02

06

01

خُوس بافی

03

06

01

شَک بافی

04

06

01

کارت بافی

05

06

01

مداخله بافی

06

06

01

نواربافی علی آبادکتول

07

06

01

نیک بافی

08

06

01

وریس بافی

09

06

01

7

بافته های داری و غیرداری - 2

قالی بافی (ترکی باف و فارسی باف) @

 

00

01

02

چنته بافی

01

01

02

خرسک بافی @

02

01

02

کولبارچه

03

01

02

گبه بافی @

04

01

02

گل برجسته @

05

01

02

نمکدان بافی

06

01

02

8

بافته های داری و غیرداری - 2

گلیم بافی

 

00

02

02

پِلاس بافی

01

02

02

چنته بافی

02

02

02

دوره چین بافی (وارونه بافی )

03

02

02

رِند (سراندازبافی)

04

02

02

ژنده بافی

05

02

02

ساده )دورو (

06

02

02

سفره آردی

07

02

02

سفره کُردی

08

02

02

سوزنی

09

02

02

شیردنگ بافی

10

02

02

شیریکی پیچ

11

02

02

گچمه بافی

12

02

02

گل برجسته

13

02

02

لی بافی

14

02

02

مسند

15

02

02

مفرش

16

02

02

ورنی

17

02

02

9

بافته های داری و غیرداری - 2

خورجین بافی

 

00

03

02

حوربافی

01

03

02

10

بافته های داری و غیرداری - 2

جل بافی( جل اسب)

 

 

00

04

02

11

 

بافته های داری و غیرداری - 2

نمد

 

00

05

02

زیراندازنمدی

01

05

02

زیورآلانمدی

02

05

02

کلاه مالی

03

05

02

12

بافته های داری و غیرداری - 2

زیلوبافی

 

00

06

02

13

پوشاک سنتی - 3

لباسهای محلی

 

00

01

03

برقع سازی

01

01

03

بوزو   (رانک وچوخه (

02

01

03

چوقا بافی(چوغابافی (

03

01

03

کلاغی

04

01

03

14

پوشاک سنتی - 3

پای پوشهای سنتی

 

00

02

03

تخت کشی گیوه (آجیده ، لته ای وچرمی (

01

02

03

چاروق دوزی

02

02

03

چموش دوزی

03

02

03

رویه گیوه بافی

04

02

03

کُلاش بافی ) کفی گیوه (

05

02

03

گیوه بافی

06

02

03

گیوه چینی

07

02

03

گیوه دوزی

08

02

03

15

پوشاک سنتی - 3

بافتنی های سنتی

 

00

03

03

زنگال بافی

01

03

03

عروسک بافی

02

03

03

قلاب بافی

03

03

03

16

پوشاک سنتی - 3

برقع سازی

 

00

04

03

17

پوشاک سنتی - 3

چوقا بافی (چوغابافی (

 

00

05

03

18

چاپهای سنتی- 4

قلمکار

 

00

01

04

چاپ مهری

01

01

04

نقاشی

02

01

04

19

چاپهای سنتی- 4

کلاقه ای یا باتیک

 

00

02

04

چاپ مهری 1

01

02

04

دندانی - گره خُورد

02

02

04

نقاشی

03

02

04

20

سفال، سرامیک و کاشی سنتی - 5

خرمهره سازی

 

00

01

05

21

سفال، سرامیک و کاشی سنتی - 5

 

سفال، سرامیک و کاشی سنتی -  سفالگری دستی

 

00

02

05

سفال کَلپورگان

01

02

05

حجم سازی سنتی

02

02

05

سفال نقش برجسته

03

02

05

22

سفال، سرامیک و کاشی سنتی - 5

سفالگری چرخی

 

00

03

05

جهله سازی

01

03

05

سفال لالجین همدان

02

03

05

23

سفال، سرامیک و کاشی سنتی - 5

سفال لعاب دار

 

00

04

05

سفال مینایی

01

04

05

نقاشی رو لعابی

02

04

05

نقاشی روی سفال

03

04

05

نقاشی زیرلعابی

04

04

05

24

سفال، سرامیک و کاشی سنتی - 5

کاشی سازی سنتی - نقاشی

 

00

05

05

کاشی زرین فام

01

05

05

کاشی مینایی

02

05

05

کاشی هفت رنگ

03

05

05

25

سفال، سرامیک و کاشی سنتی - 5

کاشی سازی سنتی - تراش

 

00

06

05

کاشی مشبک

01

06

05

کاشی معقَلی (بنایی (

02

06

05

کاشی معرق

03

06

05

26

صنایع دستی چرمی - 6

سراجی سنتی (مصنوعات چرمی (

 

00

01

06

جلدسازی چرمی سنتی

01

01

06

زین سازی

02

01

06

27

صنایع دستی چرمی - 6

سوخت روی چرم

 

00

02

06

28

صنایع دستی چرمی - 6

معرق چرم

 

00

03

06

29

صنایع دستی چرمی - 6

نقاشی روی چرم

 

00

04

06

30

صنایع دستی چرمی - 6

نَقش اندازی ضَربی روی چرم

 

00

05

06

31

هنرهای دستی وابسته به معماری - 7

تزئینات بنا

 

00

01

07

آهک بری

01

01

07

آیینه کاری

02

01

07

ساروج بری

03

01

07

گل بری

04

01

07

گچ بری سنتی

05

01

07

لایه چینی

06

01

07

32

هنرهای دستی وابسته به معماری - 7

مقرنس کاری

 

00

02

07

رسمی بندی

01

02

07

کاربندی

02

02

07

یزدی بندی

03

02

07

33

هنرهای دستی وابسته به معماری - 7

آجرکاری

 

00

03

07

34

صنایع دستی فلزی - 8

چلنگری ) آهنگری سنتی (

 

00

01

08

افزارفلزی ) چاقو، قندشکن ،داس و ... )

01

01

08

زمودگری

02

01

08

زِره بافی

03

01

08

گرگوربافی

04

01

08

35

صنایع دستی فلزی - 8

حکاکی روی فلز

 

00

01

08

36

صنایع دستی فلزی - 8

دواتگری

 

00

03

08

مس چکشی

01

03

08

ورشوسازی

02

03

08

37

صنایع دستی فلزی-8

زیور آلات سنتی

 

00

04

08

38

صنایع دستی فلزی-8

قفل سازی

 

00

05

08

39

صنایع دستی فلزی-8

قلمزنی

 

00

06

08

جنده کاری )برجسته کاری (

01

06

08

40

صنایع دستی فلزی-8

کوفته گری (طلاکوبی روی فولاد و ... )

 

00

07

08

41

صنایع دستی فلزی-8

مشبک فلز

 

00

08

08

42

صنایع دستی فلزی-8

ملیله سازی )منیله کاری (

 

00

09

08

43

صنایع دستی فلزی-8

مینا کاری

 

00

10

08

مینای خانه بندی

01

10

08

مینای مرصع

02

10

08

مینای مشبک

03

10

08

مینای نقاشی

04

10

08

44

صنایع دستی فلزی-8

اَحجام فلزی سنتی

 

00

11

08

ضریح سازی

01

11

08

علامت سازی )علَم سازی)

02

11

08

45

صنایع دستی چوبی وحصیری -9

بامبوبافی

 

00

01

09

46

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

قَواره بری

 

00

02

09

47

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

پیکرتراشی

 

00

03

09

48

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

حصیربافی

 

00

04

09

آلاچیق سازی

01

04

09

اَرغوان بافی

02

04

09

بادبزن بمپور

03

04

09

بوریا بافی

04

04

09

تَرکه بافی

05

04

09

چم بافی

06

04

09

چیق بافی

07

04

09

سبدبافی

08

04

09

سواس بافی

09

04

09

سیس بافی

10

04

09

کوب بافی

11

04

09

کَپو بافی

12

04

09

گالی بافی

13

04

09

مرواربافی

14

04

09

49

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

خاتم سازی

 

00

05

09

50

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

خَراطی

 

00

06

09

51

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

ساخت سازهای سنتی

 

00

07

09

سازهای سنتی ایران

01

07

09

سازهای آرشه ای ) کمانی (

02

07

09

سازهای بادی

03

07

09

سازهای زهی

04

07

09

سازهای کوبه ای

05

07

09

52

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

سوخت

 

00

08

09

محرق چوب

01

08

09

محرق نی

02

08

09

53

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

احجام چوبی سنتی

 

00

09

09

54

 

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

کنده کاری روی چوب

 

00

10

09

کَدوی منقوش

01

10

09

لاک تراشی

02

10

09

55

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

گره چینی

 

00

11

09

56

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

اُرسی سازی

 

00

12

09

57

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

جوک کاری

 

00

13

09

58

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

مشبک چوب

 

00

14

09

59

 

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

معرق چوب

 

00

15

09

معرق پلان

01

15

09

معرق حجم

02

15

09

معرق سطح بندی

03

15

09

معرق نقش بندی

04

15

09

60

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

معرق منبت

 

00

16

09

61

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

 

 

منبت چوب

 

00

17

09

منبت چاقویی

01

17

09

62

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

نازک کاری

 

00

18

09

مجرِی سازی

01

18

09

63

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

نقاشی روی چوب

 

00

19

09

64

صنایع دستی چوبی وحصیری-9

صنایع دستی چوبی ریسه ای

 

00

20

09

اسپندبافی

01

20

09

تَسبیح سازی

02

20

09

مهله سازی

03

20

09

65

صنایع دستی دریایی -10

صنایع دستی دریایی

 

00

01

10

معرق صدف

01

01

10

نقاشی روی صدف

02

01

10

66

صنایع دستی سنگی-11

تراش سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی

 

00

01

11

67

صنایع دستی سنگی-11

حجاری سنتی(سنگ تراشی)

 

00

02

11

68

صنایع دستی سنگی-11

حکاکی روی سنگ

 

00

03

11

69

صنایع دستی سنگی-11

خَراطی سنگ

 

00

04

11

تسبیح سازی

01

04

11

70

صنایع دستی سنگی-11

فیروزه کوبی

 

00

05

11

71

صنایع دستی سنگی-11

احجام سنگی

 

00

06

11

72

صنایع دستی سنگی-11

مرَصع کاری

 

00

07

11

73

صنایع دستی سنگی-11

مشَبک سنگ

 

00

08

11

74

صنایع دستی سنگی-11

معرق سنگ

 

00

09

11

75

صنایع دستی مستظرفه-12

پاپیه ماشه

 

00

01

12

76

صنایع دستی مستظرفه-12

تَشعیر

 

00

02

12

77

صنایع دستی مستظرفه-12

تذهیب

 

00

03

12

78

صنایع دستی مستظرفه-12

صحافی سنتی

 

00

04

12

79

صنایع دستی مستظرفه-12

طراحی سنتی

  )طراحی فرش و ... )

 

00

05

12

80

صنایع دستی مستظرفه-12

 

قطاعی )کاغذوپارچه (

 

00

06

12

81

صنایع دستی مستظرفه-12

کاغذسازی دستی

 

00

07

12

82

صنایع دستی مستظرفه-12

مجسمه های مومی

 

00

08

12

83

صنایع دستی مستظرفه-12

نقاشی سنتی دیواری

 

00

09

12

84

صنایع دستی مستظرفه-12

نقاشی قهوه خانه ای

 

00

10

12

85

صنایع دستی مستظرفه-12

نقاشی گل ومرغ

 

00

11

12

86

صنایع دستی مستظرفه-12

نقاشی لاکی

 

00

12

12

87

صنایع دستی مستظرفه-12

نقاشی وحکاکی روی استخوان

 

00

13

12

88

صنایع دستی مستظرفه-12

نگارگری ایرانی

 

00

14

12

89

رودوزیهای سنتی - 13

رودوزی پرکار

 

00

01

13

ابریشم دوزی

01

01

13

پتَه دوزی )سلسله دوزی (

02

01

13

پریواردوزی

03

01

13

توردوزی

04

01

13

خاتمی دوزی

05

01

13

قلابدوزی رشت )رشتی دوزی (

06

01

13

متن دوزی

07

01

13

ممقان دوزی

08

01

13

نَقش دوزی

 

 

09

01

13

90

رودوزیهای سنتی - 13

سوزندوزی

 

00

02

13

آجیده دوزی )لایه دوزی - پنبه دوزی)

01

02

13

بندری دوزی

02

02

13

برکنه دوزی

03

02

13

بخارا دوزی

04

02

13

بیلیش دوزی ) قزاق دوزی)

05

02

13

پوستین دوزی

06

02

13

خامه دوزی سیستان

07

02

13

دانه دوزی

08

02

13

درویش دوزی

09

02

13

دوردوزی

10

02

13

ده یک دوزی ) برجسته دوزی)

11

02

13

زرک دوزی )ساتن دوزی (

12

02

13

زرتشتی دوزی )گبردوزی (

13

02

13

سرافی دوزی

14

02

13

سوزندوزی اصفهان

15

02

13

سوزندوزی بلوچ

16

02

13

سوزندوزی ترکمن

17

02

13

سیاه دوزی ترکمن

18

02

13

سیاه دوزی سیستان

19

02

13

شَرَفه دوزی

20

02

13

شَک دوزی

21

02

13

شَمس ه دوزی

22

02

13

قلابدوزی اصفهان

23

02

13

کَم دوزی )کمان دوزی - کمه دوزی (

24

02

13

کَمند دوزی

25

02

13

کُردی دوزی

26

02

13

کاموا دوزی

27

02

13

کتیبه دوزی

28

02

13

گل اشرفی دوزی

29

02

13

گلدوزی

30

02

13

گندمی دوزی

31

02

13

لَچک دوزی

32

02

13

لَندره دوز ی

33

02

13

مضاعف دوزی

34

02

13

مخمل دوزی

35

02

13

91

رودوزیهای سنتی - 13

سکمه دوزی

 

00

03

13

برودری دوزی

01

03

13

چشمه دوزی

02

03

13

ژُوردوزی

03

03

13

لانه زنبوری دوزی

04

03

13

92

رودوزیهای سنتی - 13

رودوزیهای الحاقی

 

00

04

13

آویزه دوزی

01

04

13

آیینه دوزی

02

04

13

اَشک دوزی

03

04

13

بادله دوزی )تَلی بافی (

04

04

13

پولک دوزی

05

04

13

پیله دوزی

06

04

13

خوس دوزی

07

04

13

زغَرِه دوزی

08

04

13

سرمه دوزی

09

04

13

ستاره دوزی

10

04

13

سکه دوزی ) اشرفی دوزی (

11

04

13

شَرابه دوزی

12

04

13

صدف دوزی

13

04

13

فیتیله دوزی

14

04

13

قیطان دوزی

15

04

13

گُلابتون دوزی

16

04

13

مغزی دوزی

17

04

13

ملیله دوزی

18

04

13

منگوله دوزی

19

04

13

مرَصع دوزی (سنگ دوزی (

20

04

13

مروارید دوزی

21

04

13

منجوق دوزی

22

04

13

نَقَده دوزی

23

04

13

نَواردوزی

24

04

13

یراق دوزی

25

04

13

93

آبگینه - 14

تراش پشت آیینه

 

00

01

14

94

آبگینه -14

تراش شیشه

 

00

02

14

95

آبگینه -14

شیشه حرارت مستقیم

 

 

00

03

14

96

آبگینه -14

شیشه گری فوتی

 

00

04

14

97

آبگینه -14

معرق شیشه )شیشه خانه بندی (

 

00

05

14

98

آبگینه -14

نقاشی پشت شیشه

 

00

06

14

99

آبگینه - 14

نقاشی روی شیشه

 

00

07

14

100

آبگینه - 14

هم جوشی شیشه

 

00

08

14

101

پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی - 15

ابریشم کشی

 

00

01

15

102

پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی - 15

دباغی سنتی

 

00

02

15

103

پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی - 15

رفوگری

 

00

03

15

104

پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی - 15

رنگرزی سنتی

 

00

04

15

105

پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی - 15

گُلابتون سازی

 

00

05

15

106

پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی - 15

ملقَمه فلز

 

00

06

15

107

پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی - 15

نخ ریسی سنتی

 

00

07

15

 

 

 

بالا