جستجو
Filters

کارگروه‌ها

 تعریف صنایع دستی :

به آن گروه از فرآورده های کاربردی- تزئینی اطلاق می گردد که با استفاده از مواد اولیه طبیعی بومی خارج از چرخه غذایی و به کمک دست و ابزار ساخته شده و متاثر از سابقه تاریخی ویژگی های فرهنگی ، جغرافیایی تولید، عادات اجتماعی، باورهای سنتی و معیارهای زیبا شناختی بومی و ملی بوده و ذوق و هنر و خلاقیت فردی سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود باشد.

گروه های صنایع دستی:

نساجی سنتی

هنرهای دستی وابسته به معماری

بافته های داری و غیرداری

صنایع دستی سنگی

پوشاک سنتی

صنایع دستی مستظرفه

چاپ های سنتی

رودوزیهای سنتی

سفال، سرامیک و کاشی

آبگینه

صنایع دستی چرمی

پیشه های وابسته به صنایع دستی

صنایع دستی فلزی

صنایع دستی چوبی و حصیری

صنایع دستی دریایی

 

 

نام گروه

تعداد رشته های گروه

تعداد زیر مجموعه های رشته

نساجی سنتی

6

54

بافت های داری و غیر داری

6

27

پوشاک سنتی

5

16

چاپ های سنتی

2

5

سفال، سرامیک و کاشی

6

15

صنایع دستی چرمی

5

2

صنایع دستی فلزی

11

13

صنایع دستی چوبی و حصیری

20

32

صنایع دستی دریایی

1

2

صنایع دستی سنگی

9

1

صنایع دستی مستظرفه

14

1

رودوزیهای سنتی

4

73

آبگینه

8

ندارد

پیشه های وابسته به صنایع دستی

7

ندارد

هنرهای دستی وابسته به معماری

3

9

 

 

بالا