جستجو
Filters

فعاليت‌هاي يكساله مجمع

اهم فعاليت‌هاي يكساله مجمع ملي هنرمندان صنايع دستي

۱ - پيگيري اجراي قانون بيمه هنرمندان صنايع دستي كشور در معاونت صنايع دستي و سازمان فني حرفه‌اي كشور و معرفي هنرمندان جهت كسب مجوز مهارت از فني و حرفه‌اي هدايت هنرمندان به سازمان تأمين اجتماعي.

۲ - رايزني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي جهت تداوم تصويب قانون بيمه هنرمندان در سالهاي آينده و تصويب قوانين جامع حمايتي صنايع دستي

۳ - پيگيري و هماهنگي جهت اجراي مصوبه خريد مراكز دولتي و نهادها و سازمانها از محصولات صنايع دستي كشور براي اجراي مصوبه خريد يك درصد.

۴ - پيگيري تشكيل ستاد ملي تشكلهاي غيردولتي در معاونت صنايع دستي كشور.

۵ - پيگيري فراهم نمودن ساختار ايجاد بازارچه‌ها و مجتمع‌هاي صنايع دستي در استان هاي مختلف كشور.

۶ - پيگيري و هماهنگي با سازمانهاي مربوطه جهت تجليل از چهره‌هاي ماندگار صنايع دستي.

۷ - ساماندهي بانك اطلاعات صنايع دستي كشور براي ايجاد تسهيل در شناسائي هنرمندان صنايع دستي .

۸ - پيگيري و هماهنگي براي تشكيل شركت سرمايه‌گذاري صنايع دستي ايران با مشاركت تمامي صنعتگران و هنرمندان.

۹ - ايجاد بسترهاي لازم براي ترغيب فعالان صنايع دستي جهت تشكيل تعاوني‌هاي فراگير و تشكلهاي غيردولتي فعال در حوزه صنايع دستي كشور

۱۰ - تشكيل كارگروه حمايت از توليدكنندگان صنايع دستي براي پيگيري طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در مجمع ملي و رايزني و پيگيري از سازمانهاي مربوطه براي تصويب بسته‌هاي حمايتي حامل‌هاي انرژي در حوزه صنايع دستي ايران.

۱۱ - رايزني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل فراكسيون حمايت از صنايع دستي ايران.

۱۲ - هماهنگي مجمع با هنرمندان استان‌هاي مختلف براي راه‌اندازي مجامع استاني صنايع دستي.

بالا