جستجو
Filters

صنایع دستی چرمی

نام گروه:  صنایع دستی چرمی

تعریف: شامل مصنوعات تزیینی و کاربردی است که ماده اولیه آن پوست پاک شده و دباغی شده حیوانات حلال باشد. مانند: جلد سازی چرمی، نقاشی روی چرم، سوخت روی چرم

نام گروه:

صنایع دستی چرمی

 

 

نام رشته های گروه:

سراجی سنتی (مصنوعات چرمی)

سوخت روی چرم

معرق چرم

نقاشی روی چرم

 نقش اندازی ضربی روی چرم

تعداد زیر مجموعه های رشته:

2زیر مجموعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا